Semalt: WebSundew Web Scraping Programma üpjünçiligi. Aýratynlyklar we ulgam talaplary

Web gözlemek web sahypalaryndan maglumatlary ýygnamagy we ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ýok etmegi öz içine alýar. Bu sfera yzygiderli ösýär we şonuň üçin programma üpjünçiliginiň täze görnüşleri ýüze çykýar. Web gözlemek indi dürli web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary çykarmagyň iň täsirli we aňsat usulyna öwrüldi. WebSundew, ýokary tizlik we öndürijilik bilen maglumatlary çykarmaga kömek edýän güýçli we giňişleýin web döwmek guralydyr. “WebSundew” -iň kömegi bilen köp mukdarda maglumatlary aňsatlyk bilen ele alyp, islenýän formata öwrüp bilersiňiz.

WebSundew - Kärhanalar we kärhanalar üçin amatly:

WebSundew kärhanalar (söwda, onlaýn satyjylar, gozgalmaýan emläk agentlikleri, IT bölümleri) we programmistler üçin amatly. Islenýän maglumatlary aňsatlyk bilen nyşana alyp, JSON ýa-da CSV formatlarynda ýygnap we saklap bilersiňiz. WebSundew dört dürli wersiýada gelýär: Lite, Professional, Enterprise we Standard.

Talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza görä wersiýa saýlap bilersiňiz. Mysal üçin, Lite wersiýasy başlangyç we erkin işleýänler üçin amatly, Professional wersiýasy iri göwrümli kärhanalar üçin ajaýyp. Iň gowy tarapy, WebSundew zerur maglumatlary Excel faýllaryna import eder we şekilleri we tekst resminamalaryny gyrar.

WebSundew - Önümli we ajaýyp hyzmat:

Laborokary zähmet öndürijiligine baha berseňiz we pullary nädip hasaplamalydygyny bilseňiz, WebSundew bolmasa hiç zat edip bilmersiňiz. Maglumatlary göçürip alýan we talaplaryňyza görä ýoklaýan ýokary öndürijilikli we ökde hyzmat. Maglumatlary hiline zyýan bermezden dinamiki we esasy web sahypalaryndan alyp bilersiňiz.

Onuň netijeliligine baha bermek üçin diňe WebSundew-i göçürip almaly. Bu web gyryjy bilen , gözüňi ýumup, meta düşündirişlerini, meta atlaryny we sahypanyň açar sözlerini nyşana alyp bilersiňiz.

WebSundew islendik web mazmunyny skriptsiz dolandyrýar:

WebSundew, web mazmunyny skriptsiz dolandyryp bilýän ýeke-täk guraldyr. Bu gural programmist däller we kodlaşdyrmaýanlar üçin ajaýyp, ondan peýdalanmak üçin hiç hili programmirleme endikleri gerek däl. Munuň ýerine, WebSundew size hiç hili kodsyz şablon döretmek arkaly ýol görkezýär we HTML resminamalaryny aňsatlyk bilen çykarýar. Netijeler CSV, XML we elektron tablisasy formatlarynda saklanýar. Maliýe we bank bölümleri, gozgalmaýan emläk agentlikleri we bölek satuwlar ýaly kompaniýalar bu maglumatlary ýok etmek guralyndan peýdalanyp bilerler.

Ulgam talaplary:

WebSundew ulanyjysy hökmünde aşakdaky ulgamlaryň haýsydyr biri bolmaly:

  • 1. Operasiýa ulgamynyň talaplary: Windows 7 / Vista / XP / 2000
  • 2. RAM: 512 MB
  • 3. Prosessor (CPU): Atlon 1000 MGts ýa-da Pentium III

WebSundew ulanyjy üçin amatly interfeýs:

WebSundew, ulgamyňyza ýokary hilli suratlary göçürip almaga kömek edýän ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr. Web 2.0 web sahypalaryny aňsatlyk bilen gaýtadan işläp we ýerli HTML çeşmelerinden maglumat alyp biler. Mugt wersiýasyny göçürip alyň we hiline göz ýetirmek üçin 15 gün WebSundew synap görüň. Synag möhleti gutarandan soň, WebSundew-i ulanmak mümkin bolmaz, şonuň üçin onuň premium wersiýasyny satyn almaly bolarsyňyz. Synag wersiýasy bilen 100-e çenli web sahypasyny gyryp bilersiňiz, soň programma üpjünçiligi işlemegini bes edýär we 20-den 70 dollar aralygynda bir zat tölemegiňizi talap edýär. Gysgaça aýdylanda, WebSundew ajaýyp maglumat çykaryjy we web gözlegçisidir.

mass gmail